Privacy statement

Privacy statement & policy

Batigroupe respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Batigroupe kunt toevertrouwen.
Tijdens uw contacten met Batigroupe worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens Batigroupe verwerkt en hoe Batigroupe hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.
    1. Deze Privacy statement & policy
    2. Persoonsgegevens in het bezit van Batigroupe
    3. Verwerking van de persoonsgegevens door Batigroupe
    4. Delen van de persoonsgegevens door Batigroupe
    5. Uw rechten
    6. Veiligheidsbeleid van Batigroupe
    7. Contactgegevens
 
    1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Batigroupe van u verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van onze website en andere producten en diensten van Batigroupe, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Batigroupe verwerkte persoonsgegevens.
Batigroupe behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Batigroupe terugvinden.

    2. Persoonsgegevens in het bezit van Batigroupe
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Batigroupe verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:
    a) Gegevens die u rechtstreeks aan Batigroupe verstrekt

    • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
    • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
    • Voor professionele klanten, leveranciers of partners: btw- of ondernemingsnummer, coördinaten van contactpersonen;
    • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
    • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, voorkeuren die u doorgeeft via onze websites, apps, webshops, … ;
    • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Batigroupe, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
    • Andere gegevens en inhouden die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt, uit contracten, contactformulieren, enquêtes, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, aankopen enz.

    b) Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de websites en apps van Batigroupe

Via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen.

    c) Gegevens uit andere bronnen

Batigroupe kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Batigroupe, openbare bronnen, sociale media, …

Op de Batigroupe websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Batigroupe en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Batigroupe raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Batigroupe of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Batigroupe (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

   3. Verwerking van de persoonsgegevens door Batigroupe
Persoonsgegevens worden door Batigroupe voor volgende doeleinden verwerkt:
    • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
    • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met gebruikers op websites, apps, webshops, … ;
    • Helpdesk
    • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Batigroupe;
    • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere berichten;
    • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie;
    • De naleving van de op Batigroupe van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
    • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

   4. Delen van de persoonsgegevens door Batigroupe
Batigroupe kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in België. Op geen enkel moment verkopen of geven we je gegevens aan andere personen of ondernemingen. We altijd beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.
De persoonsgegevens worden alleen gedeeld met partners, leveranciers of andere aangestelden van Batigroupe wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, websites, apps, webshops, …
Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist.
Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

   5. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Batigroupe van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Batigroupe dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.
Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van deze Privacy statement & policy, waarin helder staat wat je wenst te weten corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Batigroupe zal zo snel mogelijk aan je vraag voldoen.
Indien noodzakekijk, heeft U tevens het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).

    6. Veiligheidsbeleid van Batigroupe
a) Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Batigroupe alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

b) Bewaring van gegevens

Batigroupe zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Batigroupe met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Batigroupe om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

    7. Contactgegevens
Batigroupe CVBA
Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 1801 – 1160 Brussel – Tel. +32 (0)2 661 32 64
info@batigroupe.be - BE0862.309.214

v.30 augustus 2018